แหล่งอ้างอิง

นิสิตสามารถหาแหล่งค้นคว้าอ้างอิงเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
Search Engine

เอกสารและตำราประกอบการศึกษาค้นคว้า


กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลง

กรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

ครรชิต มาลัยวงศ์ และโกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์.  พื้นฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ :

ชวนพิมพ์,  2542.

ธงชัย สิทธิกรณ์.  ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ต ซินดิเคท,

2542.

ธนชีพ พีระธรณิศร และไชยเจริญ ยั่งยืน. คอมพิวเตอรเบื้องต้น (20002001) หมวดวิชาชีพ

พื้นฐาน ปวช. กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2542.

นฤชิต แววศรีผอง และรุ่งทิวา ศิรินารารัตน์.  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เล่ม1). กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น,  2542.

นฤชิต แววศรีผอง และรุ่งทิวา ศิรินารารัตน์.  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เล่ม5). กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น,  2543.

ลอง, ลารี่. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า,

2543.

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ :  เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น,

2542.

อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ และ วศิน เพิ่มทรัพย์. ผาคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ :  โปรวิชั่น,  2543
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments